PIC: Hot-headed Moyo advised to read Job 41 in the Shona Bible

0

Former Minister of Higher and Education professor Jonathan Moyo who turned to the bible verses to describe the current situation in Zimbabwe has been asked to read a section of the bible to get answers.

Moyo had a biblical tweet of Matthew 26:52 and added a little comment: “No comment on this biblical truism!”, however, he has now been asked to read Job 41 from the Shona bible version.

Matthew 26:52 New International Version (NIV) 52 ” Put your sword back in its place ,” Jesus said to him, “for all who draw the sword will die by the sword.

Midzi, using twitter handle @Tinamate said, “Good evening @ProfJNMoyo; since you love Bible truisms; how about the Job 41 the Shona version.”

Job 41
1 Ko ungagona kubata ngwena nechirauro here kana kusunga rurimi rwayo netambo?
2 Ko ungagona kusunga mhuno yayo netambo here kana kubvoora rushaya rwayo nechirauro?
3 Ko ingakukumbira kuti uirege ichienda here? Ko ingakukumbira ruregerero nokunzwirwa tsitsi here?
4 Ko ingaite chitenderano newe here ichitsidza kukushandira narini?
5 Ko ungaisunga sekashiri kokutamba nako, sekanhu kanotambiswa navarandasikana vako?
6 Ko vabati vehove vangaitengesa here? Ko vashambadzi vehove vangaicheka vachiitengesa here?
7 Ko ungagone here kuzadza dehwe rayo namapfumo okuraura nawo kana kubaya musoro wayo nama-pfumo okubayisa hove nawo?
8 Ibate noruoko kamwe chete, hauzozvipamhidzazve, unobata tsvuku ipapo!
9 Ani naani anoona ngwena anopererwa nesimba achibva aputsika pasi.
10 Kana ikadenhwa inobva yatyisa kwazvo;hapana munhu anozoshinga kumira


Breaking News via Email

Enter your email address to subscribe to our website and receive notifications of Breaking News by email.


Loading...